Ułatwienia dostępu

Integracja przez wolontariat - razem możemy więcej

Celem głównym projektu jest integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej w ramach wolontariatu podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych, ekologicznych oraz edukacyjnych, które odbywają się w Katowicach.

Podczas tych wydarzeń, nasi wolontariusze będą pełnić funkcje informacyjne i pomocowe, wspierając uczestników, zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami. Grupa docelowa projektu to osoby chcące zaangażować się jako wolontariusze, a szczególnie młodzież pochodząca z Ukrainy. Udział w wolontariacie stanowi doskonałą okazję do integracji z rówieśnikami z Polski. Młodzież ukraińska przebywa w Polsce od kilkunastu miesięcy, a naszym celem jest nie tylko zintegrowanie ich z lokalną społecznością, ale także umożliwienie wykorzystania ich potencjału poprzez zaangażowanie się w działalność wolontariacką.

Chcemy stworzyć platformę, która nie tylko integruje młodzież, ale także daje im możliwość rozwijania swoich talentów, doskonalenia umiejętności językowych, oraz twórczego spędzania czasu wolnego. Działania wolontariuszy otwierają przed młodzieżą szeroką drogę do poznawania miasta, regionu i kultury, wspierając jednocześnie rozwój ich zainteresowań.

Wolontariusze, poprzez swoje zaangażowanie, stają się aktywną częścią społeczeństwa, wpływając pozytywnie na jego kształt poprzez swoje działania. Takie zaangażowanie wzmacnia integrację polsko-ukraińską, umożliwiając młodzieży pozytywny wpływ na życie społeczności lokalnych.

pl_PL
pl_PL